Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2017 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat:Bartosz Staręgowski: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

W roku akademickim 2017/2018, na który zostało mi przyznane stypendium Fundacji Kerstenów, dokonałem znacznych postępów w pracy naukowo-badawczej. Udało mi się ukończyć kwerendę w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz napisać dwa rozdziały dysertacji i rozpocząć pracę nad ostatnim, piątym, rozdziałem, poświęconym zagadnieniu kadry oficerskiej wojsk samorządu szlacheckiego województw wielkopolskich za panowania Jana Kazimierza (1648—1668).

   

Oprócz tego udało mi się opublikować dwa następujące artykuły: W służbie województwom wielkopolskim i Rzeczypospolitej. Okoliczności sformowania i działalność pułku Bogusława Leszczyńskiego w latach 1648—1649 („Res Historica” 2017, t. 44, s. 33—63) oraz Oficer wojsk formacji zbrojnych samorządu ziemskiego — na przykładzie Samuela z Pękosławia Regowskiego, podczaszego chełmskiego („Rocznik Chełmski” 2017, t. 21, s. 25—43), dwie edycje źródłowe: Rękopis listu Marcina Broniewskiego do Krzysztofa Radziwiłła datowany na 27 kwietnia 1624 r. Edycja źródłowa („Koło Historii” 2017, t. 20, s. 185—189); „Niecnego uczynku kmiecia Mikołaja Kiełczyka opisanie”. Tekst źródłowy i komentarz do protestacji księdza Jana Wolstiniusa (Protestao Parochi Popouiens) („Koło Historii” 2017, t. 21, s. 149—155), a także dwa artykuły popularnonaukowe: „Ruch oporu Wielkopolski walczącej” („wSieci Historii” 2018, nr 5); Uzdrawiająca moc królów francuskich. Kilka uwag na marginesie królewskiego rytuału uzdrowienia („Rycerstwo” 2018, nr 1).

Do druku zostały złożone następujące materiały mojego autorstwa: Sejmik średzki wobec cudzoziemskich żołnierzy i oficerów w wojsku powiatowym województw wielkopolskich w czasach panowania Jana Kazimierza (1648—1668), który zostanie opublikowany w 2019 r. na łamach kolejnego tomu serii Studia nad staropolską sztuką wojenną, oraz „Opowieść o księdzu, który z chłopami i Szwedami wojował…” Rys działalności wojskowej Jana Zapolskiego, opata lędzkiego, która z kolei ukaże się w trzecim tomie Ciekawostek historycznych.

Obecnie jestem na końcowym etapie prac nad rozprawą doktorską i planuję obronę na rok 2019.