Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2016 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureatka: Iwona Górnicka: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

W czasie otrzymywania stypendium swoją aktywność naukową skupiłam przede wszystkim na kwerendach archiwalnych, które przeprowadziłam w kilku archiwach oraz bibliotekach krajowych. Były to m.in.: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa czy też Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Udało się mi również opracować i złożyć do druku tekst źródłowy Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672, który zostanie opublikowany w 43 numerze „Res Historica”, czasopisma znajdującego się na punktowanej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Część środków przeznaczyłam także na udział w konferencjach naukowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Opozycja — bunt — powstanie. Opór przeciwko władzy w epoce nowożytnej” w Krakowie, trzeciej edycji Lubelskiej Wiosny Historycznej oraz Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kacpra Niesieckiego, odbywającej się w Krasnymstawie), na których prezentowałam wyniki swoich dotychczasowych badań. Efektem tychże konferencji są teksty złożone do publikacji pokonferencyjnych, które niebawem się ukażą. Ponadto zakupiłam kilkanaście książek odnoszących się do problematyki związanej z moją pracą naukową. Udało mi się również pozyskać kilkadziesiąt skanów z rękopisów zawierających pisma polityczne z lat 1669—1673.

Wszelkie działania podjęte w roku akademickim 2016/2017 umożliwiły mi rozpoczęcie procesu opracowywania zgromadzonych materiałów oraz w znaczący sposób przybliżyły mnie do ukończenia przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej.