Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2015 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Mariusz Kozdrach: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

W roku akademickim 2015/2016 swoją aktywność naukową skoncentrowałem na przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Przede wszystkim kontynuowałem zaplanowane kwerendy archiwalne. Ich celem jest zgromadzenie maksymalnie szerokiej bazy źródłowej, pozwalającej zrekompensować brak staropolskich ksiąg sądowych z terenu województwa sandomierskiego.

Tegoroczne poszukiwania objęły głównie zasób Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz wybranych parafii.

 

 

Punktem wyjścia do badań nad więzami lokalnymi szlachty powiatu radomskiego było zdefiniowanie tej zbiorowości. Sporządzony na podstawie zebranego materiału źródłowego wykaz kilkuset rodzin szlacheckich stał się zatem bazą do dalszych rozważań. Wśród nich interesującym zagadnieniem okazał się problem migracji i wymiany elit w powiecie na przestrzeni XVI—XVIII w., który udało mi się zasygnalizować.

ząstkowe efekty badań przedstawiłem na konferencji naukowej „Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270. rocznicę urodzin” (Radom—Warka 6—7 października 2015 r.). Swój tekst poświęciłem procesowi rozkładu majątku zgromadzonego przez starostę wareckiego Józefa Pułaskiego, na przykładzie losu jego dóbr z pogranicza małopolsko-mazowieckiego na przełomie XVIII i XIX w. (w druku).

Wraz z prof. Dariuszem Kupiszem pracuję również nad przygotowaniem rozszerzonego wydania monografii „Kochanowscy w XV—XVIII wieku”. Publikacja, dwukrotnie obszerniejsza od pierwszego wydania, będzie obejmować wszystkie gałęzie rodziny uchwytne w źródłach od wieku XV po schyłek XVIII stulecia.