Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2014 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Filip Gończyński-Jussis: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

W roku akademickim 2014/2015 moja aktywność naukowa skupiała się głównie wokół dalszych badań na potrzeby rozprawy doktorskiej poświęconej Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Sfinalizowałem etap najważniejszych kwerend (prowadzonych m.in. w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwach państwowych w Gdańsku, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu i Poznaniu) i rozpocząłem opracowywanie zgromadzonego materiału. Względne zaawansowanie prac pozwoliło mi otworzyć wiosną przewód doktorski.

 

 

W okresie otrzymywania stypendium uczestniczyłem w ośmiu konferencjach naukowych (m.in. „Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939—1945” w Poznaniu, „Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów” w Nowym Targu, „Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności” w Krakowie), na których prezentowałem wycinki swoich badań. Kilka tekstów zostało już złożonych do postępowania wydawniczego w publikacjach pokonferencyjnych, inne powstają obecnie. Oprócz tego w mijającym roku moje artykuły dotyczące TPPR zostały wydane w dwóch tomach serii Szkół Historii Najnowszej IPN.

Uczestniczyłem w projekcie lubelskiego oddziału IPN „Dzieje Lubelszczyzny 1944—1956”, przygotowując część monografii poświęconą organizacjom społecznym, co umożliwiło mi lepiej poznać kontekst i tło porównawcze funkcjonowania towarzystwa w pierwszym okresie istnienia. Poza tym prowadziłem kwerendę akt szkolnych okresu międzywojennego mającą zaowocować stworzeniem w ramach Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr NN” bazy danych na temat uczniów lubelskich gimnazjów i liceów lat 1918—1939.