Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2017 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Aleksandra Bańkowska, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W bieżącym roku akademickim kontynuowałam prace nad rozprawą doktorską pt. „Żydowska opieka społeczna w Warszawie w latach 1939—1943”. Udało mi się zakończyć etap kwerend archiwalnych, m.in. przeprowadziłam uzupełniające badania w archiwum Yad Vashem w Jerozolimie. Opracowałam fragmenty samej rozprawy dotyczące ogólnej sytuacji żydowskiej opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie, siatki organizacyjnej instytucji opiekuńczych w getcie warszawskim oraz finansowania opieki społecznej w Warszawie.

Wyniki swoich badań prezentowałam na seminarium dla młodych badaczy w Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz w międzynarodowej grupie badaczy utworzonej przy The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (warsztaty odbyły się w US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie). Wzięłam również udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez dział naukowy Instytutu Yad Vashem pt. “Documenting the Holocaust in Nazi-Occupied Poland: Considering New Sources”, gdzie wystąpiłam z referatem o dokumentacji Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Po konferencji zostałam zaproszona do udziału w projekcie badawczym Yad Vashem pt. “Networks in the Holocaust”, w którym będę badać biografie czołowych działaczy organizacji opiekuńczych w GG i ich wzajemne kontakty.

W okresie otrzymywania stypendium ukazały się dwa artykuły mojego autorstwa dotyczące Żydowskiej Samopomocy Społecznej: w tomie pokonferencyjnym IPN pt. Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas drugiej wojny światowej oraz w roczniku „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. Wkrótce ukaże się obszerny artykuł pt. Instytucje i placówki żydowskiej opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 19391944 oraz wydanie dziennika działacza społecznego w getcie warszawskim Szmuela Wintera. Wszystkie artykuły o żydowskiej opiece społecznej mają charakter pionierski – w zasadzie nie ma opracowań na ten temat.

Stypendium im. prof. Krystyny Kersten pozwoliło mi skupić się wyłącznie na pracy badawczej i przygotowywaniu tekstów do publikacji w stopniu znacznie większym niż w poprzednich latach. Obecnie planuję pracować wyłącznie nad doktoratem, który spodziewam się zakończyć w przyszłym roku akademickim.