Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2016 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Tomasz Leszkowicz, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

Jako doktorant Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk przygotowuję pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Kosińskiego, prof. IH PAN, rozprawę doktorską poświęconą roli Ludowego Wojska Polskiego jako instytucji polityki historycznej PRL w latach 1956—1981.

Przyznanie stypendium im. prof. Krystyny Kersten pozwoliło mi na przeprowadzenie kwerend w zbiorach archiwalnych (Archiwum Akt Nowych, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Filmoteka Narodowa) oraz bibliotecznych, które w istotny sposób uzupełniły zebrane przeze mnie materiały proweniencji wojskowej. Staną się one podstawą części mojej pracy poświęconej popularyzowaniu tradycji wojskowych w społeczeństwie PRL.

W okresie otrzymywania przeze mnie stypendium cząstkowe wyniki badań przedstawiłem w artykule pt. „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (19561980). Środki i metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy, opublikowanym w 14 tomie rocznika „Polska 1944/45—1989”. Tekst ten stanowił punkt wyjścia do opracowania całości zagadnień „wychowania na tradycjach” w wojsku. Pod koniec 2016 r. przygotowałem pierwszą wersję części rozprawy na ten temat, liczącą ponad sto stron. Swoje badania popularyzowałem także na łamach tygodnika „Polityka” (artykuł o Defiladzie Tysiąclecia z 1966 r. pt. Silni, zwarci, tysiącletni w numerze z 20 lipca 2016 r.), zajmowałem się również recenzowaniem prac naukowych poświęconych tematyce pamięci zbiorowej i polityki historycznej (publikowanych w „Przeglądzie Historycznym”, „Nowych Książkach” oraz „Stanie Rzeczy”).

Całość prowadzonych działań naukowych w znaczący sposób przybliżyła mnie do ukończenia przygotowywanej przeze mnie dysertacji doktorskiej. Obecnie czeka mnie dalsze opracowanie materiałów zgromadzonych w trakcie badań i przedstawienie ich wraz z wnioskami płynącymi z lektury w rozprawie; pracę nad doktoratem zamierzam zakończyć w ciągu roku.