Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2014 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Anna Maria Adamus, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium


W roku akademickim 2014/2015 kontynuowałam pracę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych”.

W okresie otrzymywania stypendium przeprowadziłam ostatnie kwerendy biblioteczne w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz archiwalne w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. Dysertacja doktorska została ukończona oraz przekazana do recenzji w kwietniu 2015 r. Wyniki prowadzonych badań przedstawiłam w artykule Problemy wsi i rolnictwa w świetle chłopskich listów zarys zagadnienia w tomie zbiorowym Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2013. Referaty (pod red. A.M. Adamus i Ł. Kamińskiego). W 2014 r. uczestniczyłam również w konferencji „Różne oblicza historii mówionej”, na której prezentowałam efekty badań.

Głównym celem badawczym pracy doktorskiej była odpowiedź na pytanie, jakie problemy polskiej wsi pojawiały się w listach kierowanych do władz centralnych PRL w latach 1956—1980. Podstawową bazę źródłową poczynionych ustaleń stanowiła korespondencja dotycząca problemów wsi i rolnictwa, kierowana do organów rządzących, zachowana (w różnej formie) w zbiorach archiwalnych. Nadchodziła ona od kobiet, mężczyzn, osób starszych, młodzieży, a nawet kilkuletnich dzieci — ludzi związanych ze wsią oraz rolnictwem. W listach, skargach, prośbach i zażaleniach, kierowanych do centrum władzy poruszano niemal wszystkie kwestie polityczne, społeczne, gospodarcze ówczesnej Polski. Analiza tego materiału źródłowego ukazuje, w jak wiele kontekstów uwikłane było codzienne życie mieszkańca polskiej wsi i z jak wieloma problemami musieli się borykać.