Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Dokumenty
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić oraz upamiętnić życie i dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Statut

Fundacji Kerstenów
(Kersten Foundation)


ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Kerstenów, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Elżbietę Brudnicką, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Smolnej 40, w dniu 17 maja 2011 roku, pod numerem repertorium A nr 758/2011.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundatorem Fundacji jest Grzegorz Edmund Kersten.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4
Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5

 1. Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją spośród innych organizacji; nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.
 2. Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym na potrzeby współpracy z zagranicą.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznaczeń wymienionych w punkcie 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.


ROZDZIAŁ II: Cele i zadania Fundacji

§ 7
Celem fundacji jest krzewienie wartości humanistycznych i demokratycznych, propagowanie postaw otwartości, rzetelności, szacunku dla innych, poszanowania prawdy oraz wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały wyznawane przez Krystynę i Adama Kerstenów.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:

 1. inspirowanie i finansowanie projektów badawczych służących celom Fundacji;
 2. przyznawanie stypendiów dla studentów i doktorantów podejmujących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
 3. organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów i konferencji;
 4. wspieranie programów oświatowych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i pryncypiów metodologii naukowej;
 5. inicjowanie i finansowanie programów służących uporządkowaniu i upamiętnieniu dorobku naukowego Krystyny i Adama Kerstenów;
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej przez wspomaganie w krajach Unii Europejskiej inicjatyw mających na celu krzewienie wiedzy o historii Polski i polskim wkładzie w kulturowy dorobek Europy;
 7. udzielanie studentom i doktorantom zapomóg i innych form pomocy, których zakres określa Zarząd Fundacji.
 8. opiekę nad spuścizną Krystyny i Adama Kerstenów oraz ochronę autorskich praw majątkowych do ich utworów.

§ 9

 1. Dążąc do realizacji swoich celów, Fundacja może współdziałać z innymi osobami i instytucjami, w tym z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi w kraju i za granicą, oraz wspierać działalność zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może realizować cele statutowe także przez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III: Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 zł (trzech tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

§ 11

Srodki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej dzialalnosci moga pochodzic w szczególnosci z:

 1. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
 2. dotacji i subwencji;
 3. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości, autorskich praw majątkowych do utworów Krystyny i Adama Kerstenów oraz praw majątkowych nabytych w toku działalności;
 4. odsetek od depozytów bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
 6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§ 12

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców. Zarząd Fundacji może nie przyjąć woli ofiarodawcy – w takiej sytuacji Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 3. Jeśli ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania, przekazane środki mogą być przeznaczone na zaspokojenie każdego z celów statutowych Fundacji.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

 1. Fundacja nie ma prawa udzielania pożyczek ani zabezpieczania zobowiązań (z wyjątkiem wypłaty zaliczek związanych z działaniami prowadzonymi na rzecz Fundacji) majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany ani przekazany na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
 3. Fundacja nie ma prawa zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 14
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV: Organy Fundacji

§ 15
Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2.  Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 16

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym prezesa Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. W kolejnych kadencjach członkowie i prezes Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez podjęcie uchwały o odwołaniu przez Radę Fundacji, pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. zawieranie umów uprawniających do korzystania z utworów Krystyny i Adama Kerstenów w ramach licencji niewyłącznej,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, a także dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji, 
  7. powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z realizacją poszczególnych programów,
  8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem decyzji o szczególnej wadze dla działania i istnienia Fundacji. Może też podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, tele- lub wideokonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne), pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie oraz będą uczestniczyć w jej podjęciu.
 4. W sprawach szczególnie ważnych dla działania i istnienia Fundacji, to jest dotyczących likwidacji Fundacji, przystąpienia do zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzenia, uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych, uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną przynajmniej tydzień przed posiedzeniem.
 7. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 8. Zarząd może podjąć uchwałę co do zatrudnienia członków Zarządu i ustalenia ich wynagrodzenia zwykłą większością głosów.
 9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 10. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji może składać prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 18

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w ciągu dwóch pierwszych lat działania Fundacji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub w celu rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy.

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. W sprawach szczególnie ważnych dla działania Fundacji, to jest dotyczących przede wszystkim powoływania i odwoływania prezesa i członków Zarządu, uchwały Rady zapadają jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji.

§ 21
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji, by przedstawił wszystkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
 

ROZDZIAŁ V: Zmiana statutu

§ 22

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, podejmując jednomyślną uchwałę przy obecności wszystkich jego członków.
 2. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę bezwględną większością głosów.
 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć uzupełnienia celów określonych w akcie założycielskim o nowe, spójne z dotychczasowymi.


ROZDZIAŁ VI: Połączenie z inną fundacją

§ 24

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, by efektywnie realizować swoje cele.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku cele fundacji mogłyby ulec istotnej zmianie.

§ 25

 1. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę bezwględną większością głosów.


ROZDZIAŁ VII: Likwidacja Fundacji

§ 26

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę bezwględną większością głosów.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub po wyczerpaniu się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację Fundacji może przeprowadzić ostatni Zarząd lub likwidator powołany przez Radę.

§ 28

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 2. Autorskie prawa majątkowe do utworów Krystyny i Adama Kerstenów po likwidacji Fundacji przechodzą ponownie do spadkobierców.