Fundacja Kerstenów


Fundacja Kerstenów

Krystyna Kersten
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Bibliografia 1954-1969

 Opracował Zbigniew Romek

Linki: Bibliografia 1970-1989, Bibliografia 1990-2000

1954 

Agresywne dążenia reakcyjnej historiografii niemieckiej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 378–386.

Zjazd historyków w Berlinie, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 412–417.

1955

Past and present. Postępowe czasopismo historyków angielskich, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 290–297.

Sesja młodych historyków, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 256–260.

1959

Protokół konferencji grup konserwatywnych z udziałem Piłsudskiego w Dzikowie w 14–16 IX 1927, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914–1939”, t. 2, s. 199–215.

1960

O popularyzacji historii – nieco szerzej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 128–133 [współautor: A. Kersten, w związku z artykułem: T. Łepkowski, Popularnonaukowa książka historyczna, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 2].

Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie w 1945 r., „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 682–698.

Przejęcie Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r., „Szczecin”, z. 8/9, s. 17–26.

1961

O niektórych metodach badania historii najnowszej (W odpowiedzi Władysławowi Górze), „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, s. 1029–1039 [W związku z polemiką: W. Góra, W związku z artykułami Krystyny Kersten o Ziemiach Odzyskanych, „Z Pola Walki” 1961, nr 2, s. 76–85].

1962

U podstaw kształtowania się nowej struktury agrarnej Ziem Zachodnich (1945–1947), „Polska Ludowa. Materiały i studia”, t. 1, s. 37–84.

1963

Migracja powojenna w Polsce Ludowej (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności), „Polska Ludowa. Materiały i studia”, t. 2, s. 3–26.

Najważniejsza metodologia, „Polityka” 1963, nr 35, s. 7 [współautor: A. Kersten].

Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 5, s. 121–133.

1964

Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji), „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 505–517 [współautor: T. Szarota].

Niektóre problemy kształtowania się władzy ludowej w okresie działania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (lipiec–grudzień 1944), „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 331–352.

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947, w: Przeobrażenia społeczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947, praca zbiorowa pod red. Z. Dulczewskiego, Poznań, s. 33–70.

Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim (1945–1947), „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2, s. 29–61.

Osadnictwo wojskowe w 1945 roku. Próba charakterystyki, „Przegląd Historyczny”, z. 4, s. 640–659.

Podział ziemi obszarniczej a osadnictwo Ziem Zachodnich, w: Problemy agrarne i kwestia chłopska (W związku z ukazaniem się monografii W. Góry: „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945”), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 3, s. 53–58 [głos w dyskusji].

Pracownia Dziejów Polski Ludowej w Instytucie Historii PAN, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 607–608 [podpisany: Kk].

Skład najwyższych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944–1961), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 3, s. 103–126.

The transfer of German population from Poland in 1945–1947 (on the example of West Pomerania), „Acta Poloniae Historica”, t. 10, s. 27–47.

Zwyciężymy w boju – zwyciężymy w pracy (Osadnictwo wojskowe na Ziemiach Zachodnich 1945–1946), „Mówią Wieki”, nr 5, s. 1–4.

Recenzja: K. Żygulski, Repatrianci na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1962, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 590–593.

1965

Pierwsze dziesięć dni PKWN,„Polityka”, nr 29, s. 1, 10.

Początki stabilizacji życia społecznego w środowisku wiejskim na Pomorzu Zachodnim (1945–1947), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 4, s. 3–42.

Polska Partia Robotnicza i osadnictwo na Pomorzu Zachodnim, w: Polska Partia Robotnicza na Pomorzu Zachodni. Studia i materiały, pod red. A. Dpierały, Poznań, s. 132–168.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII–31 XII 1944, Lublin, 263 s.

Z Chełma nad Odrę (Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich), „Kamena”, nr 20, s. 4, 11.

Recenzja: Z. Dulczewski, Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1964, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 709–713.

Recenzja: K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwóch epok. 1944–1946,Poznań 1964, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 717–718.

IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13–15 września 1963. Referaty i dyskusja. Polska Ludowa, pod red. C. Madajczyka, Warszawa, s. 428–430 [głos w dyskusji].

1966

Historyczne znaczenie powstania władzy ludowej, „Nowe Drogi”, nr 7, s. 38–48.

Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r. (Wybór dokumentów), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 5, s. 127–189 [współwydawca: T. Szarota].

Międzypaństwowe przesiedlenia ludności w XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 3–32.

Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2/3, s. 97–124.

PKWN obejmuje władzę [fragment książki: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII–31 XII 1944, Lublin 1965], „Za Wolność i Lud”, nr 14, s. 3, 6.

Początki władzy ludowej – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w: Z dziejów Polski Ludowej, zbiór artykułów pod red. W. Góry i J. Gołębiowskiego, Warszawa, s. 33–63.

1967

Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po II wojnie światowej, „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 6, s. 3–34.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe,t. 1, Warszawa, 778 s. [współautor: T. Szarota].

Recenzja: K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie epok 1944–1946, Poznań 1964, „Acta Poloniae Historica”, t, 15, s. 150–152.

1968

International Migration in Poland after World War II, „Acta Poloniae Historica”, t. 19, s. 49–68.
Relacje jako typ źródła historycznego, w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków w Lublinie 17–21 września 1968 r. Referaty, cz. 2: Referaty plenarne. Sekcje 7/11, Warszawa, s. 316–329.

Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po II wojnie światowej, cz. 2, „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 7, s. 3–44.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 2, Warszawa 535 s. [współautor: T. Szarota].

1969

Przemiany struktury narodowościowej Polski po II wojnie światowej. Geneza i wyniki, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 337–366.

Źródlo: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2001, s. 366–382.