Fundacja Kerstenów


Fundacja Kerstenów

Adam Kersten
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Wydawnictwo NOW-a 2

1978–1982

W 1978 Adam Kersten założył wydawnictwo NOW-a 2. Było one niezależne od NOW-ej, ale blisko zarówno z tym, jak i innymi wydawnictwami współpracowało (m.in. z Kręgiem i Spotkaniami).

Podstawowym zadaniem NOW-ej 2 był druk i kolportaż wykładów, zeszytów naukowych i innych materiałów Towarzystwa Kursów Naukowych.

Wykłady TKN:

NOW-a 2 drukowała również książki, biuletyny itd., które zarówno to wydawnictwo, jak i inne kolportowały — czasem pod własną nazwą. Tak na przykład było z książkami:

W 1980 r. NOW-a 2 wydała komplet Strajkowych Biuletynów Informacyjnych „Solidarność” pt. „Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej, Sierpień 1980” (na okładce nie ma znaku firmowego NOW-a 2).

Pod koniec 1981 r. NOW-a 2 przygotowała offsetowe wydanie „Kuriera z Warszawy” J. Nowaka-Jeziorańskiego. Nie dotarło ono do czytelników, albowiem zanim dokończono druk (gotowe było około 70%), wybuchł stan wojenny i maszyna offsetowa została zarekwirowana. Kilka tysięcy niekompletnych egzemplarzy trafiło na śmietnik.


Adam żartował, że są trzy stadia rozwoju komunizmu: pierwszy, w każdej wsi spółdzielnia produkcyjna, drugi, w każdym mieście uniwersytet, a trzeci, w każdym domu drukarnia.


Więcej o NOW-ej 2:

Staramy się o uzupełnienie listy prac wydanych przez NOW-ą 2. Wdzięczni będziemy za informacje o pozycjach wydawniczych, jak również o funkcjonowaniu NOW-ej 2, jej pracownikach i współpracownikach.