Fundacja Kerstenów


Fundacja Kerstenów

Adam Kersten
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Bibliografia 1953-1963

Opracowała Stanisława Wojnarowicz

Linki: Bibliografia 1953-1963, Bibliografia 1964-1972, Bibliografia 1973-1981

1953 

Zagadnienie rynku wewnętrznego w Polsce epoki feudalizmu, w: Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, t. 1, komitet red.: S. Herbst, W. Kula, T. Manteuffel, Warszawa 1953, s. 502—503.

1955

Nowe materiały do powstania pod wodzą Kostki Napierskiego, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 186—191.

Recenzja: Bykov I. N., Krestjanskoe partizanskoe dviženie v otečestvennoj vojne 1812 goda, Moskva 1954. Rola mas ludowych w wojnie narodowej 1812 roku. „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, nr 3, s. 202—206.

1956

O wielkiej zdradzie i bohaterstwie. W trzechsetną rocznicę walki z najazdem szwedzkim, Biuro Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Warszawa 1956, 48 s.

Opowieści o szwedzkim najeździe, Wiedza Powszechna, Warszawa, 183 s., il., mapy, portr., bibliogr. Seria „Biblioteczka dla Każdego”.

Przed trzystu laty — lud polski w walce z najazdem szwedzkim, „Trybuna Ludu”, nr 31, s. 6

Recenzja: W. Czapliński, Dwa sejmy roku 1652. Studium z dziejów rozkładu Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1955, „Kwartalnik Historyczny”, nr 6, s. 110—115.

Recenzja: Historia Polski, opracowanie zbiorowe pod red. T. Manteuffla, L. Grosfelda, B. Leśnodorskiego, t. 1: Do r. 1764, pod red. H. Łowmiańskiego. Warszawa 1955, Nowe spojrzenie na przeszłość narodu polskiego: I tom historii Polski, „Trybuna Ludu”, nr 60, s. 4.

1957

Rola i udział mas ludowych w walkach z najazdem szwedzkim, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655—1660, t. 1: Rozprawy, przew. kom. red. K. Lepszy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 197—247, tabl. 3, rez.

Nota bibliograficzna: A. Przyboś: Z problematyki wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655—1660, Kraków 1957, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 230.

Recenzja: A.I. Baranović, Magnatskoe chozjajstvo na juge Volyni v XVIII v., Moskva 1951, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1956, t. 18 [druk 1957], s. 349—351.

Recenzja: W. Czapliński, Emigracja polska na Śląsku w latach 1665—1660, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 146—147.

Recenzja: A. Kordecki, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655, Londyn 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 125—134.

1958

Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655—1656, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, 243 s. 1 nlb, bibliogr., sum.

Rec.: S. Herbst, „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”, Seria hist., 1960, nr 2, s. 115—117.

Geneza ,,Nowej Gigantomachii”. Oblężenie i obrona Jasnej Góry, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sect F., 1955, t. 10 [druk 1958], nr 1, s. 1—20, rez., Zsfg., tyt. również w jęz ros. i niem.

Kontakty gospodarcze Wielkiego Nowogrodu. z Litwą, Polską i miastami południowoniemieckimi w XV wieku, „Slavia Orientalis”, nr 1, s. 130—166.

Recenzja: S. Goransson, Den europeiska konfessi ons politkens upplosning 1654—1660, Uppsala 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 926.

Recenzja: B. Kentrschynskyj, Karl X Gustav infor krisen i oster 1654—1655. Stockholm 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 925.

Recenzja: O.S. Kompan, Učast miskogo naselenija u vizvolnij vijni ukrainskogo narodu 1448—1654 rr., Kyjiw 1954, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 925.

1959

1. O obronie Jasnej Góry — spokojnie; 2. Dlaczego Szwedzi przybyli w okolice klasztoru; 3. List 21 listopada; 4. Pertraktacje i walka; 5. Likwidacja oblężenia; 6. Nowa Gigantomachia, „Argumenty”, nr 2, s. 1, il.; nr 3, s. 3, 9; nr 4, s. 2; nr 6, s. 4; nr 7, s. 4, il.; nr 9, s. 4, il.

Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w roku 1655. Studia nad „Nową Gigantomachią” ks. Augustyna Kordeckiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, 345 s. tab., tabl., portr., bibliogr., sum.

Rec.: S. Herbst, „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”, Seria hist. 1960, nr 2, s. 115—117.

Z badań nad Konfederacją Tyszowiecką, „Rocznik Lubelski” 1958, t. 1 [druk 1959], s. 98—116.

Ziemia łukowska w okresie „potopu”, w: Z przeszłości ziemi łukowskiej, red. J. Danielewicz i in., Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Lublin, s. 160—163.

Rec.: Z. Tabaka, „Wiadomości Historyczne”, nr 6, s. 388—380.

Nota bibliograficzna: R. Michael, Gustavus Adolphus: A History of Sveden 1611—1632, t. 2, London 1958, „Kwartalnik Historyczny“, nr 3, s. 945.

Nota bibliograficzna: H. Rossler, Europa im Zeitalter von Renaissance. Reformation und Gegenreformation 1450—1650, München 1956, „Kwartalnik Historyczny”, z. 3, s. 943—944.

Recenzja: A. Przyboś, Z problematyki wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655—1660, Kraków 1957, „Kwartalnik Historyczny” nr 1, s. 230.

1960

0 popularyzacji historii — nieco szerzej [współautor: K. Kersten], „Kwartalnik Historyczny”, nr 1 s. 128—133.

Polemika z: T. Łepkowski, Popularnonaukowa książka historyczna, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 2, s. 458. Głos w dyskusji: W. Czapliński W., O popularyzacji, „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 2, s. 404—409.

Vasaatten i Polen. Jorden Runt 1960 nr 9 s.

Recenzja: A. Jaszczolt, Walka ludu podhalańskiego z uciskiem feudalnym, „Nowe Książki”, nr 3, s. 136—137.

Recenzja: Z. Wójcik, Dzikie pola w ogniu, „Nowe Książki”, nr 20, s. 1257—1258.

Recenzja: Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959, „Acta Poloniae Historica”, t. 3, s. 185—166.

Głos w dyskusji nad referatem S. Herbsta „Umysłowość i ideologia polska XVII w.”, w: VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sekcja III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 139—143.

1962

Kampania zimowa 1656 roku na Lubelszczyźnie, „Rocznik Lubelski”, t. 5, s. 51—65.

Prasa z myszką, „Argumenty”, nr 18, s. 8

Wojska polskie w Danii 1658—1659, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sect. F., 1959, t. 14 [druk 1962], s. 101—138.

1963

Najważniejsza — metodologia [współautor: K. Kersten], „Polityka”, nr 35, s. 7.

Wypowiedź w związku z artykułem Edukacja historyczna, tamże, s. 1, 6.

Stefan Czarniecki 1599—1665, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 592 s., mapy, tabl., portr., bibliogr.

Rec.: A. Wielowiejski, Między bohaterstwem a zbrodnią, „Więź” 1964, nr 11/12, s. 200—208; O.M. Apanovyć, „Ukrainskyj Istoričeskyj Žurnal” 1965, nr 7, s. 140—143; W. Czapliński, „Kwartalnik Historyczny” 1965, nr 3, s. 437—444.

W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 69—83.

Źródlo: Bibliografia prac prof. Dr hab. Adama Kerstena, Universytet Marii Curie-Skłodowskiej Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, Seria: Bibliografie Osobowe No 9, Lublin.

(bb—Zapis dostosowano do zasad przyjętych w bibliografii prac Krystyny Kersten)