Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Dokumenty
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Regulamin konkursu o stypendium doktoranckie
im. Krystyny Kersten

 Rok 2014-2015 i kolejne lata

 

   § 1

Organizatorami konkursu są Fundacja Kerstenów oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (IH PAN). Konkurs jest ogłaszany na stronach internetowych i tablicy ogłoszeniowej IH PAN oraz Fundacji Kerstenów nie później niż 15 stycznia danego roku.

  § 2

Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości nie niższej od 11 000 złotych, wypłacane laureatowi przez IH PAN w dwunastu miesięcznych ratach. Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Informacja o wysokości stypendium podana jest w ogloszeniu o konkursie.

  § 3

Laureatem konkursu można zostać tylko raz.

  § 4

W konkursie mogą brać udział wyłącznie doktoranci IH PAN zajmujący się historią najnowszą.

  § 5

Zgłoszenia do konkursu składają zainteresowani w Sekretariacie IH PAN, załączając informację o realizowanym projekcie doktorskim oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. Zgłoszenia należy nadsyłać do końca lutego danego roku. Dokładny termin podaje się każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie (liczy się data wpływu).

  § 6

Wyboru laureata dokonuje trzyosobowe jury konkursowe, w którego skład wchodzi dwóch samodzielnych pracowników naukowych – specjalistów w zakresie historii najnowszej, powołanych przez Dyrekcję IH PAN, oraz samodzielny pracownik naukowy, upoważniony przez Fundację Kerstenów. Spośród zgłoszonych kandydatur jury wybiera w terminie do 31 marca danego roku jednego laureata konkursu.

  § 7

1. Laureat ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu dostarczyć Fundacji Kerstenów:

• krótką notę biograficzną,
• zdjęcie w wersji cyfrowej
• krótki opis (8-12 zdań) badań, jakie podjął lub zamierza podjąć,
• zgodę na umieszczenie tych informacji oraz zdjęcia na stronie internetowej Fundacji Kerstenów.

2. Po upływie okresu objętego stypendium (1 rok) Fundacja oczekuje od stypendysty krótkiej informacji o wynikach badań (8-12 zdań) oraz zgody na jej umieszczenie na stronie internetowej Fundacji. Informacja ta musi być zaakceptowana przez opiekuna naukowego stypendysty.

  § 8

O wynikach konkursu stypendialnego IH PAN i Fundacja Kerstenów poinformują na swoich stronach internetowych, natomiast IH PAN przekaże mediom informację o konkursie.